Đảng Cánh Tả và Cánh Hữu khác nhau về chính trị ra sao ?

0 580

Chính trị cánh tả hay Đảng cánh tả (leftwing) với tiêu biểu là Đảng Dân Chủ đôi khi được gọi là chủ nghĩa bình dân hay chủ nghĩa cấp tiến (Progressivism) . Còn chính trị cánh hữu hay Đảng cánh hữu (rightwing) tiêu biểu là Đảng Cộng Hòa theo chủ nghĩa tự do đôi khi được gọi là chủ nghĩa bảo thủ (Conservatism).

Ngược dòng lịch sử cho thấy, thuật ngữ «cánh tả» và «cánh hữu» bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ Cách mạng Pháp (1789-1799), được bàn đến ở giai đoạn khi nước Pháp soạn thảo hiến pháp, và cùng lúc để hoạch định chỗ ngồi của các thành viên trong Quốc hội Pháp, sắp xếp theo xu hướng và tư tưởng chính trị khác nhau trong một nghị trường. Những người bảo vệ truyền thống và duy trì thể chế quân chủ thì ngồi bên phải (cánh hữu), trong khi đó người muốn cách mạng và thay đổi thể chế thì ngồi về phía bên trái (cánh tả).

Cách gọi là chủ nghĩa cấp tiến hay chủ nghĩa bảo thủ thực chất ngay cả tên gọi cũng không thể hiện rõ tính chất của 2 luồng chính trị này vì mỗi chủ nghĩa cũng có những tư tưởng cấp tiến và bảo thủ riêng của chủ nghĩa đó

Chính trị cánh tả khác chính trị cánh hữu ra sao ?

Cánh tả, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên chủ nghĩa cào bằng (chủ nghĩa bình quân) với mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho tất cả mọi người bất chấp sự khác biệt về năng lực, đặc điểm cá nhân, khả năng lao động và thường sử dụng công cụ là sự can thiệp của Nhà nước với nền kinh tế.

Cánh hữu, định nghĩa một cách đơn giản, là một xu hướng chính trị dựa trên cơ sở của luật tự nhiên, truyền thống, tự do cá nhân và tự do kinh tế với mục tiêu hướng tới sự giàu có cho toàn xã hội mặc dù điều này có thể gây ra bất bình đẳng. Đồng thời cánh hữu cũng mong muốn giảm thiểu ảnh hưởng của Nhà nước đối với nền kinh tế.

Đảng Cánh Tả khác Đảng Cánh Hữu ra sao ?

Cánh tả muốn tăng cường sự kiểm soát và can thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế. Cánh hữu muốn giảm thiểu sự kiểm soát và can thiệp của Nhà nước đối với nền kinh tế.

Đảng Cánh Tả có xu hướng chống lại thị trường tự do. Đảng Cánh Hữu ủng hộ thị trường tự do.

Cánh tả muốn tăng thuế (đặc biệt là thuế đối với người giàu) để có ngân sách hỗ trợ các chính sách dành cho người nghèo nhưng sẽ tạo sự bất bình đẳng vì người làm ít hoặc không làm gì vẫn có thu nhập. Cánh hữu muốn giảm bớt thuế hoặc chế độ thuế công bằng như nhau theo kiểu người làm nhiều sẽ có thu nhập nhiều, người làm ít sẽ có thu nhập ít, không làm thì chỉ có sự hỗ trợ tối thiểu

Cánh tả muốn tăng chi tiêu của chính phủ vào phúc lợi, chính sách xã hội và cơ sở hạ tầng. Cánh hữu nhìn chung muốn giảm chi tiêu chính phủ.

Cánh tả muốn tăng lương tối thiểu. Cánh hữu phản đối tăng lương tối thiểu.

Cánh tả muốn áp dụng chế độ sức khỏe cộng đồng, cánh hữu muốn ủng hộ sự cạnh tranh của các công ty bảo hiểm tư nhân để nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân

Cánh tả ủng hộ nhập cư, Cánh hữu muốn hạn chế nhập cư

Cách tả ủng hộ giáo dục công và chống lại giáo dục tư nhân. Cánh hữu ủng hộ giáo dục tư nhân để cha mẹ có thêm quyền lựa chọn

Cánh tả ủng hộ quyền phá thai, Cánh hữu phản đối việc phá thai vì là đi ngược thiên nhiên

Cánh tả ủng hộ hôn nhân đồng giới, Cánh hữu phản đối hôn nhân đồng giới, 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.