Phong trào Pathet Lào

0 134

Phong trào Cách Mạng theo Chủ Nghĩa Cộng Sản tại Lào được gọi là phong trào Pathet Lào – Pathet Lao . Phong trào Pathet Lào được Bắc Việt hỗ trợ và chi viện từ rất sớm ngay từ thời Việt Minh chống Pháp và sự hỗ trợ này kéo dài cho đến thời kỳ chống Mỹ 

Bắc Việt đã khai thác các khu vực phía Đông của vùng Hạ Lào để xây dựng các tuyến đường xâm nhập và tiếp tế người và trang thiết bị từ Bắc vào miền Nam Việt Nam gọi là tuyến đường Hồ Chí Minh. Do đó, khu vực này cũng như việc ngăn chận phong trào Pathet Lào đã đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam nhằm ngăn chận sự bành trướng của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại vùng Đông Dương

[redirect url='https://bit.ly/3e8y20J' sec='2']

Leave A Reply

Your email address will not be published.