Browsing Category

Lịch sử Việt Nam 1945 – 1954

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 và cuộc kháng chiến chống Pháp hay cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất – The first Indochine war