Khi Đồng Minh Tháo Chạy : Nguyễn Tiến Hưng – P9

0 431

Phần 9 : Khi đồng minh tháo chạy của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng

Ba tháng sau khi nhậm chức, Tổng Thống Nixon cho Kissinger sang Moscow tranh thủ sự giúp đỡ của Nga Sô để lập thêm một ngả thương thuyết riêng biệt, tách rời khỏi Hòa Đàm Paris. Kissinger gặp Ngoại Trưởng Nga Gromyko và trao cho ông ta một thông điệp: [25]

‘’Tổng Thống (Nixon) sẵn sàng thăm dò những con đường khác ngoài khung cảnh đàm phán hiện tại. Điều đ áng mong muốn là những người thương thuyết phía Hoa Kỳ và Bắc Việt có thể gặp nhau tách biệt ra khỏi khuôn khổ Hòa Đàm Paris để bàn về những nguyên tắc tổng quát cho một giải pháp.

Tổng Thống Nixon đã quyết định vào giờ chót là sẽ viếng thăm Dinh Độc Lập với Kissinger tháp tùng. Trong phiên họp làm việc, ‘’Ông Nixon chỉ nói tới những khó khăn trong nước mà ông đang gặp phải’’, ông Thiệu kể lại. ‘’Ông yêu cầu tôi tiếp tay và nói: “Hãy giúp chúng tôi để chúng tôi giúp các ông’’ và tôi đáp: ‘’Chúng tôi sẽ giúp ông để ông giúp chúng tôi’’. Tuy nhiên, Nixon vẫn khẳng định lại lập trường rút quân trên căn bản song phương: Cả quân đội Hoa Kỳ lẫn quân đội Bắc Việt đều rút, và lịch trình rút quân còn tùy vào khả năng tự vệ cũng như mức độ viện trợ quân sự và kinh tế cho Miền Nam’’.

Đối với Miền Nam, có thể là Kissinger đã hối hận phần nào, nên năm năm sau ngày Miền Nam sụp đổ, vào đầu năm 1980, ông có viết một thư riêng cho Tổng Thống Thiệu (xem cuối chương II và Phụ lục E): ‘’Tôi không trông đợi sẽ thuyết phục được Ngài. Ít nhất tôi có thể cố gắng xin Ngài tin tưởng ở lòng hối hận và kính trọng vẫn còn của tôi’’.

… Hết phần trích dẫn …

Xem lại từ đầu : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng – P1

Click xem toàn bộ : Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng – P9

Leave A Reply

Your email address will not be published.